head

Privacystatement

Avans respecteert de privacy van studenten, medewerkers, studiekiezers, bezoekers en relaties die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van Avans Hogeschool en de diensten die Avans levert. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.

Uitgangspunt

Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en uw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over uw persoonsgegevens.

Reikwijdte

Dit privacystatement heeft betrekking op alle verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van Avans Hogeschool plaatsvinden. Het gaat niet alleen om verwerkingen via de website(s) van Avans, maar ook om verwerkingen in de administratieve processen en in de ondersteunende systemen van Avans.

Doel verwerkingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • voor onderwijsdoeleinden
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • uitvoering van onze dienstverlening
 • werving en selectie
 • het behandelen van personeelszaken
 • verkiezingen medezeggenschapsorganen
 • bedrijfsbeveiliging
 • behandelen van geschillen
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites
 • de uitvoering of toepassing van wettelijke verplichtingen

Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Op centraal niveau houden wij een verwerkingsregister bij. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Na verloop van de termijn vernietigen wij de gegevens.

Verstrekking aan derden

Avans kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens derden inschakelen. Wij waarborgen dat deze derden handelen conform de privacywetgeving. Avans kan persoonsgegevens ook buiten de EU doorgeven. Dit doen wij enkel als in dat land sprake is van een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Beveiliging

Avans Hogeschool draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau. Er is voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige of onrechtmatige verzameling en verwerking te voorkomen.

Een risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging maakt deel uit van het intern risicobeheersings- en controlesysteem van Avans Hogeschool.

Datalek

Mochten gegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is er sprake van een datalek. U kunt een vermoeden van een datalek melden volgens protocol datalekken. Bel 088-525 8888. Avans doorloopt daarna alle vereiste stappen.

Rechten van betrokkene

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dien uw verzoek of klacht in via privacy@avans.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Avans Hogeschool heeft een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aangesteld. Dat is de functionaris voor de gegevensbescherming: FG. De FG houdt binnen Avans toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wettelijke taken en bevoegdheden van de functionaris geven deze persoon een onafhankelijke positie binnen Avans Hogeschool. U kunt contact opnemen met de FG via privacy@avans.nl.

Wijzigingen

Avans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit statement na te lezen op eventuele wijzigingen.